بیشترین کابرد تکنیک شکست نوردر ورزش

 

 برای ساخت عینک های شنا و غواصی می باشد.

عینک غواصی در هوا دارای دید تار می باشند ولی در آب با اصل ضریب شکست توسط محیط اب دارای دید صاف و شفاف می شوند.روی این اصل شناگران با اینگونه عینک ها میتوانند کف استخر را به خوبی ببینند .خط های سفیدی که در ته استخر کشیده می شوند
باعث می شوند تا شناگران در مسیر خود قرار بگیرند وبه مسیر دیگر ورزشکاران واردنشوند و با چشم غیر مسلح و با عینک مخصوص شنا این خط ها دیده نمی شوند.همچنینشناگران قادرند به خوبی با این عینک ها حریفان خود را زیر نظر داشته باشند.

/ 0 نظر / 66 بازدید