کار برد های اثر دوپلر

خفلش ها برای اینکه با استفاده از پژواک جای یکدیگرو همچنین جای حشرات و شکار خود را   تشخیص دهند از طریق گسیل فیزیک امواج صوتی بسیار رزیزی که معمولا برای گوش انسان قابل شنیدن نیست به اثر دوپلر وابسته اند

آشکار های سرعت در خودرو های  پلیس  از پلیس از اثر دوپلر برای امواج الکترو مغناطیس با فرکانس هایی که در چند نوار بسامدی میکرو موج در نظر گرفته شده اند استفاده می گنند
سرعت سنجی دوپلری ، روشی است که در آن نمایه سرعت در شاره با اندازه‌ گیری تغییر فرکانس علامت گسیل شده و دریافت شده ، به کمک بلورهای مبدل ، بازسازی می‌شود.


کاربرد چشمگیر روش سرعت‌سنجی دوپلری در پزشکی و در تشخیص بی‌نظمی‌های جریان خون در اندام زنده است که با استفاده از یک کاونده فراصوتی که به همراه سوند وارد سرخرگ می‌شود، تحقق می‌یابد.

/ 1 نظر / 188 بازدید