اندازه گیری‏های اوّلیه به کمک اجزاء بدن

 

اگر دستانتان را به صورت کشیده نگه دارید
آنگاه فاصله آرنج تا نوک انگشتانتان یک واحد اندازه گیری به نام کوبیت است. این
واحدی است که ۴٠٠٠ سال پیش مصریان استفاده می‌کردند. محاسبات انجام شده بر روی
اهرام بزرگ مصر یا کشتی نوح بر اساس همین واحد کوبیت انجام گرفته است.

یک اینچ برابر طول یک بند از
انگشت شست است یا یک یارد فاصله نوک بینی تا انتهای انگشتان دست می‌باشد./ 0 نظر / 67 بازدید