چرابا وجودارزانی و فراوانی و عدم احتراق بالون ها را از دی اکسیدکربن پر نمی کنند؟

 

دی اکسید کربن از هوا سنگین تر است؛

 پس بالونی که با دی اکسید کربن پر شود، هیچ گاه صعود نخواهد کرد.

 امروزه اکثر بالون‌ها را با هلیوم پر می‌کنند.

 

/ 0 نظر / 38 بازدید