یک سوال ترمودینامیکی

انتهای یک سرنگ را مسدود کرده و انرا وارد مخلوط آب و یخ کنید .پس از مدتی گاز را به ارامی متراکم کنید آیا این فرایند را میتوان همدما در نظر گرفت؟

بله . چون مخلوط آب و یخ همواره دمای ثابتی داردپس میتواند به عنوان منبع گرمایی استفاده شود و اگر تراکم را به اهستگی انجام بدهیم گرمای گاز درون سرنگ به مخلوط اب و یخ منتقل شده و دمای دستگاه ثابت باقی میماند

/ 0 نظر / 24 بازدید