اتوی بسیار داغ یا یک تکه یخ خشک؟

کسی که چشمش بسته است می‌تواند بگوید که آیا دستش با اتوی بسیار داغ ، سوخته یا بهوسیله یک تکهیخخشک؟

خیر در هر دو حالت احساسی فیزیولوژیکی پدید می‌آیدکه گمراه کننده است و هر دو عینا پاسخ فیزیولوژیکی به آسیبیهستند که به نسج رسیده است

/ 0 نظر / 5 بازدید