چرا امواج اب در نزدیکی ساحل دریا ترکیبی از امواج طولی و عرضی اند؟

 

ساحل یک سد یا دیواره برای امواج آب محسوب می‌شوند. بازگشت آب و جهت گیری در اثر برخورد با ضخره‌ها یا باعث ایجاد امواج طولی و عرضی با هم می‌شود.

/ 0 نظر / 35 بازدید