در یک مسابقه پرش با نیزه نقش تشک را درجلوگیری ازآسیب رسیدن به ورزشکار چیست؟

تشک باعث می شود که زمان وارد آمدن نیرو به ورزشکار هنگام افتادن برروی آن طولانی شود.باتوجه به رابطه      ،Dp ثابت است (زیرا Dv وm یعنی جرم ورزشکار ثابت هستند)با افزایش  Dt  ازمقدار نیروی F  یعنی نیرویی که ازطرف مانع (تشک) به ورزشکار وارد می شود ، کاسته می گردد و ورزشکار آسیب نمی بیند

/ 0 نظر / 258 بازدید