پدیده تشدیدممکن است مفید یا مشکل زا باشدمواردی را نام ببرید؟

 

،مثلادر ساعت کوکی این پدیده مفیداست.فنرکوک یک نیروی دوره ای بر رقاصک ساعت اعمال می کند . بسامد این نیرو با بسامد نوسان رقاصک برابراست و درنتیجه تشدید رخ می دهد و باعث می شود که حرکت نوسانی رقاصک ادامه یابد.اماپدیده تشدید ممکن است اثرمخرب نیزداشته باشد و باعث تخریب ساختمانها و تاسیسات هنگام وقوع زلزله یا توفان شود.مثلا پل عظیم تاکومانروز امریکا در سال 1940 به علت نزدیک بودن بسامدهای وزش باد با بسامد طبیعی پل دراثر تشدیدتخریب شد.

/ 1 نظر / 39 بازدید
راضیه

ذرمورد تشدید اطلاعات ناقص است