رابطه میان مسیر نور و جرم اجسام آسمانی

 

نور در اثر جاذبه جرمهای آسمانی اندکی خمیده میشود( تغییر مسیر میدهد و به سمت جسم مایل میشود)   هر چه جرم یک کره بیشتر باشد نوری که از کنار آن عبور میکند بیشتر خمیده میشود همچنین نور از سطح جرمهای بسیار زیاد نمی تواند خارج شود پس این نوع از جرمها نا مرئی میشوند

/ 0 نظر / 53 بازدید