چگونه از توان عدسی و یکای آن دیوپتر، در چشم پزشکی وعینک سازی استفاده می شود؟

 

برای مشخص کردن (عدسی) یک عینک از «نمره» استفاده می‌کنند . شاید شنیده باشید که نمره عینک مثلاً ۵/٠ یا ١ یا ٢ . . . ٨ باشد . همچنین مشاهده نموده اید که هرچه نمره عینک زیاد باشد ، عدسی استفاده شده در عینک قطورتر می باشد و اصطلاحاً به آن "ته استکانی" می گویند .
   هر چه نمره عدسی عینک بیشتر باشد عدسی قطورتر و هر چه عدسی قطورتر باشد فاصله کانونی آن کمتر می باشد .به مدل سازی زیر توجه کنید :

/ 0 نظر / 80 بازدید