نور شفق

ذرّات بارداری که از خورشید صادر می‌شوند (توفان خورشیدی) و به زمین می‌رسند تحت تأثیر میدان مغناطیسی زمین قرار می‌گیرند به علت اینکه جهت حرکت این بارها عمود بر میدان مغناطیسی نیست و میدان مغناطیسی زمین هم یکنواخت نمی‌باشد بنابراین ذرّات باردار حول خطوط میدان مغناطیسی زمین به صورت مارپیچ حرکت می‌کنند  بر اثر برخورد این ذرّات باردار با هوا، ملکول های هوا یونیزه شده و پرتوهای نورانی تابش می‌کنند، که به این نور شفق می‌گویند و در هنگام توفان‌های خورشیدی در آسمان بسیار دیده می‌شوند

/ 0 نظر / 4 بازدید