چرادر بازدم هوای خارج شده از دهانمان گرم است ولی هنگام فوت سرد است؟

مولکولهایی که با سرعت برخورد می‌کنند به مولکولهای نزدیک پوست، باعث کم شدن پراکنده کردن اونها میشن و ما احساس سرما می‌کنیم

/ 0 نظر / 41 بازدید