آیا او هم من را می بیند؟

شخصی تصویر شما را در آینه می بیند. آیا شما هم در همان حال تصویر او را در آن آینه میبینید؟

 
  
  

آری شما هم می توانید مطابق شکل مقابل در همان حال تصویر او رادر آینه
ببینید زیرا مسیر تابش و بازتابش نور در آینه برگشت پذیر است. یعنی از همان مسیری
که نور شخص به آینه می تابد و بعد از بارتاب به چشم شما می رسد، نور شما هم به
آینه می تابد و بعد از بازتاب به چشم شخص می رسد.


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

آری شما هم می توانید مطابق شکل مقابل در همان حال تصویر او رادر آینه
ببینید زیرا مسیر تابش و بازتابش نور در آینه برگشت پذیر است. یعنی از همان مسیری
که نور شخص به آینه می تابد و بعد از بارتاب به چشم شما می رسد، نور شما هم به
آینه می تابد و بعد از بازتاب به چشم شخص می رسد.

/ 0 نظر / 148 بازدید