فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

مهر 97
1 پست
اسفند 96
1 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
4 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
16 پست
مرداد 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
38 پست
تیر 90
26 پست
خرداد 90
22 پست
اسفند 89
10 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
8 پست
موج
4 پست
باز_تابش
4 پست
آینه
1 پست
عدسی
5 پست
شکست_نور
5 پست
نور
5 پست
کمیت_ها
6 پست
انبساط
7 پست
چگالی
8 پست
همرفتی
3 پست
کار
3 پست
انرژی
30 پست
صوت
13 پست
خازن
6 پست
تابش
3 پست
فنر
3 پست
سرعت
2 پست
شتاب
2 پست
اصطکاک
8 پست
گرما
6 پست
صاعقه
5 پست
نیرو
3 پست
رسانا
3 پست
چشم
5 پست
عیوب_چشم
1 پست
نجوم
12 پست
وزن
8 پست
فشار_هوا
2 پست
لایه_ازن
2 پست
اشعه_x
2 پست
لیزر
2 پست
تشدید
1 پست
آزمایش
3 پست
نیمه_عمر
1 پست
سراب
1 پست
سرعت_حد
1 پست
گشتاور
1 پست
شفق_قطبی
1 پست
تلسکوپ
1 پست
یخچال
2 پست
بسامد
1 پست
تسلا
1 پست