فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

تلسکوپ فرق بین تلسکوپهای شکستی و بازتابی

در ساختار تلسکوپهای شکستی نور رسیده از اجرام آسمانی از عدسیهایی عبور میکنند. ساده ترین نوع تلسکوپهای شکستی به این صورت است که دو عدسی در دو سر لولهتلسکوپ قرار می گیرد. آن عدسی را که رو به سمت اجرام آسمانی مانند ستاره ها و ماهو قرار دارد عدسی شییی می نامند و عدسی دیگری را که ناظر از آن تصویر را می بیندعدسی چشمی می گویند. نور اجرام آسمانی از فاصله بسیار دوری به ما می رسد. به همیندلیل به صورت پرتوهای موازی از عدسی شییی می گذرد. پرتوها پس از گذر از عدسی شیییمی شکنند و در نقطه ای به نام کانون متمرکز می شوند. شاید شما هم تجربه کرده باشیدکه اگر یک عدسی را در مقابل نور خورشید نگه دارید پرتوهای خورشید را در یک نقطهکانونی می کند. فاصله میان کانون و عدسی شییی را فاصله کانونی عدسی شییی تلسکوپ مینامند که برای هر تلسکوپی اندازه آن مشخص است و قابل تغییر نیست. کار عدسی چشمیبزرگنمایی تصویر است. در تلسکوپها عدسی چشمی قابل تغییر است و در نتیجه بزرگنماییتغییر می کند.

ولی در تلسکوپهای بازتابی یک آینه مقعر نور را جمع و در یک نقطه کانونی می کندکه آن را آینه اصلی تلسکوپ می نامند. در تلسکوپهای بازتابی این آینه نقش همان عدسیشییی را در تلسکوپهای شکستی دارد. ولی در انتهای لوله تلسکوپ قرار می گیرد. نور ازآینه اصلی به سوی آینه دیگری باز می تابد و از آنجا به عدسی چشمی می رسد. تلسکوپهایبازتابی مختلف ساختمان نوری متفاوتی دارند. ساده ترین گونه آنها تلسکوپ نیوتونی استکه نخستین بار نیوتون آن را ابداع کرد.

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٤