فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

نمونه سوال فیزیک

1-

عبارت صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

الف) با افزایش دما مقاومت(زیاد- کم ) می شود         

ب) دیواره شیشه ای مخزن دماسنج باید( نازک – کلفت )  باشد.

ج) هر چه فاصله کانونی یک عدسی ( کمتر – بیشتر). باشد توان آن کمتر است .

د)انرژی که اجسام صرفا به علت ارتفاع از سطح زمین دارندراانرژی(پتانسیل گرانشی- پتانسیل کشسانی) می گویند

ه) انحراف نور( بنفش  - قرمز )  در منشور  کمترین مقدار است

و)  برای دیدن رنگین کمان باید( رو- پشت ) به خورشید ایستاد

2-

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

الف) قوانین بازتاب فقط مربوط به سطوح صاف و صیقلی است

ب) دمای جوش آب را می توان با دماسنج الکلی اندازه گرفت..

ج) روش القا فقط مخصوص اجسام رسانا است.

د)بزرگنمایی عدسی های واگرا همیشه از یک کوچکتر است

+