فیزیک بدون فرمول

فيزيك يك جريان است ، يك راه ، براي فهميدن حقايق جهان...

ذراع چیست؟

 

ذراع «بازو» یا آرنج، واحد طول (درازی) وآن عبارت است از ابتدای ساعد است «مرفق»
تاسر انگشتان.

طول معادل شش قبضه
(مشت) که با انگشتان (غیر انگشت نشست) با یگدیگر متصل ساخته ملاحظه نمایند. واین
مجموع بقدر بیست وچهار انگشت خواهد بود که از جانب پهنا بیگدیگر گذارند. از این
گونه واحد طول در ساخت سد،
بند، برکه، چری، تا امروز در کوخرد رایج است و
به گویش محلی به آن می‌گویند «گز دست».

  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
تگ ها : کمیت ها

اندازه گیری‏های اوّلیه به کمک اجزاء بدن

 

اگر دستانتان را به صورت کشیده نگه دارید
آنگاه فاصله آرنج تا نوک انگشتانتان یک واحد اندازه گیری به نام کوبیت است. این
واحدی است که ۴٠٠٠ سال پیش مصریان استفاده می‌کردند. محاسبات انجام شده بر روی
اهرام بزرگ مصر یا کشتی نوح بر اساس همین واحد کوبیت انجام گرفته است.

یک اینچ برابر طول یک بند از
انگشت شست است یا یک یارد فاصله نوک بینی تا انتهای انگشتان دست می‌باشد.  
نویسنده : مهدی علی خاصی ; ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
تگ ها : کمیت ها